Laenude tingimused

Pandi ja laenulepingute põhitingimused

LAENULEPING JA PANDILEPING

Lepingu põhitingimused kehtivad alates 01.01.2020

 • 1. Laenuandja annab Laenusaajale tagatise vastu (Pandiese) laenu summas XX,XX EUR (Laenu Summa)
 • 2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Laenuandja, et on Laenu Summa Laenusaajale üle andnud ning Laenusaaja kinnitab, et on Laenusumma Laenuandjalt kätte saanud. Sealhulgas kinnitab Laenusaaja, et on Pandieseme Laenuandjale üle andnud ning Laenuandja kinnitab, et on selle kätte saanud.
 • 3. Laenusaaja kinnitab, et Pandieseme omandiõigus kuulub temale ja kolmandatel isikutel puuduvad pandieseme suhtes igasugused õigused ning pandieseme suhtes puuduvad käesoleva lepingu sõlmimise hetkel igasugused vaidlused.
 • 4. Laenusaaja tasub laenu kasutamise eest Laenuandjale tasu (Laenu tasu) 30 päeva eest summas X,XX EUR.
 • 5. Laenusaaja kohustub Laenuandjale Tagastatava Summa XX,XX EUR tagastama hiljemalt Tagastamise Tähtajaks (XX.XX.XXXX). Panka tasumisel peab Laenusaaja märkima kirjeldusse laenulepingu numbri.
 • 6. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma viivist 0,066% (null koma null kuuskümmend kuus protsenti) päevas tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
 • 7. Laenusaajal on õigus pikendada Laenu kestvust 30 päeva võrra, tasudes Lepingu Muutmise Tasu XXX EUR hiljemalt XX.XX.XXXX kuupäevaks ning teavitades pikendamise soovist Laenusaajat.
 • 8. Laenuandja vastutab Laenusaaja ees pandieseme kaotsiminekuga, hävimisega või kahjustumisega tekkiva kahju eest.
 • 9. Lepingus nimetatud Tagastatav Summa (XX,XX EUR) tagastamise tähtajaks (XX.XX.XXXX) tagastamata jätmisel muutub Tagastatav Summa koos viivistega tingimusteta väljanõutavaks ja Laenuandjal on õigus oma nõue rahuldada Pandieseme müümise teel.
 • 10. Laenusaaja vastutab Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest pandieseme väärtuse ulatuses.
 • 11. Laenuandjal on õigus Pandiese müüa tema poolt valitud viisil, tingimusega, et asja müümise viis ei kahjusta ebamõistlikult Laenusaaja huve. Pandieseme müümiseks ei ole vaja korraldada avalikku enampakkumist.
 • 12. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Juhul kui lahkarvamusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
 • 13. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt.
 • 14. Pooled kinnitavad, et nad on lepingu tingimustega tutvunud, on nendest aru saanud ning need vastavad Poolte tegelikule tahtele.
 • 15. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

Täna pakkumises


ID15639
pikkus 57 cm, rõngakinnitus (Toote ID:15586)

Balti jaamas tel 6 310 190
Mustakivi keskuses tel 6 009 544
Info ka e-posti teel info@abclaenud.ee
0
#15695
suurus 18
2012 a
suurus 16 (Toote ID:12752)